KLAUZULA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELNI KÓŁEK ROLNICZYCH W KĄTACH WROCŁAWSKICH

Szanowny Kliencie,

doceniamy Twoje zaufanie i fakt, że powierzyłeś nam swoje dane osobowe. Zapewniamy, że przykładamy do ich ochrony dużą wagę, dlatego w związku z wejściem w życie zmian, wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) chcielibyśmy Cię poinformować o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych.


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Kątach Wrocławskich.

Zasady przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

1. Spółdzielnia będzie przetwarzać Pani/Pana dane wyłącznie w celu przygotowania bądź wykonania zawartych umów zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO (j.t. Dz.U. 2017 r., poz. 2368 z późn. zm.). Niedopuszczalne jest przetwarzanie Pani/Pana danych w celu marketingu bezpośredniego.

2. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Spółdzielnia przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

3. Spółdzielnia będzie przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub wykonania obowiązków archiwizacyjnych nakładanych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

4. Pani/Pana dane mogą zostać przekazywane uprawnionym instytucjom i prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie zasad przetwarzania.

5. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

* dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.

* sprostowania (poprawiania) swoich danych,

* żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

* przenoszenia danych,

* wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić wykonanie umowy.

7. Spółdzielnia informuje, że nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.

8. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody - jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda - na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.